Περιεχόμενο: Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χωρίς προειδοποίηση.

Δηλώσεις Πελάτη: Ο Πελάτης εγγυάται για την εγκυρότητα των πληροφοριών που παραθέτει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Παράλληλα αποτελεί ευθύνη του η κάλυψη οποιασδήποτε ζημιάς μπορεί να προκληθεί στην εταιρία μας και στο κατάστημά μας από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Προσωπικά Δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Κα Πετρίδου τηλ. 210-4022205.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Γενικά
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον μας παρασχεθούν από εσάς και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο και για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του και στο διαδικτυακό μας κατάστημα (π.χ. για εξυπηρέτηση/εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν στην αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας). Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς και για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους καθώς και της προστασίας τους.


Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι η εταιρεία μας με την επωνυμία «Αικατερίνη Πετρίδου και ΣΙΑ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «Ilino O.E.» που εδρεύει στην Νίκαια επί της Λεωφόρου 28 ης Οκτωβρίου αρ.30, Τηλ επικοινωνίας: 2104022205, email. ilino@otenet.gr .

Σκοποί επεξεργασίας
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε συλλέγονται εφόσον μας παρασχεθούν εκουσίως από εσάς και έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας. Ειδικότερα, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους εξής σκοπούς:

  • Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, π.χ. επεξεργασία, εξυπηρέτηση και εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα που πωλούμε μέσω του ιστoτόπου
    μας, έκδοση τιμολογίων.
  • Παροχή/αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και προσφορών στην περίπτωση έγγραφης σας στην υπηρεσία newsletter της εταιρείας μας.
  • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών και επισκεπτών του ιστοτόπου μας, π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που τυχόν μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.


Χρήση προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μια άλλη χρήση. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερα δεδομένα ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων, παρά μόνον όσα είναι απαραίτητα για να εκπληρώσουμε τους αντίστοιχους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται υπό το ανωτέρω πρίσμα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες-
εταιρείες ταχυμεταφορών/courier, εφόσον απαιτείται για την διαδικασία εξυπηρέτησης/εκτέλεσης των παραγγελιών σας και την αποστολή προϊόντων που αγοράζετε εμάς.


Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα συλλέξαμε (π.χ για επεξεργασία/εκτέλεση παραγγελίας) ή για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε να τα αποθηκεύουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με σκοπό την λήψη ενημερωτικών μας δελτίων (newsletter), αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από την σχετική λίστα μας ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση που μας ζητήσετε να διαγραφείτε, θα διασφαλίσουμε την άμεση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από την σχετική λίστα.


Τα δικαιώματά σας:
Πέραν της ανωτέρω γενικής ενημέρωσης, έχετε την δυνατότητα:
α) Να μας ζητήσετε ειδικότερη ενημέρωση, εφόσον το επιθυμείτε.
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης),  προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού) όπως, επί παραδείγματι, την διακοπή αποστολής newsletter.
δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να  μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, εάν αφορά δε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας  σύμβασης που έχουμε συνάψει.
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης.
στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
ζ)  Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα τυχόν επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στην εταιρία μας στην διεύθυνση: Λεωφόρος 28 ης Οκτωβρίου αρ.30, Νίκαια ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email. ilino@otenet.gr

Αποδοχή των διαδικασιών που εφαρμόζουμε σχετικά με την προστασία  προστασία προσωπικών δεδομένων

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας όπως έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας. Πατώντας «Αποδοχή» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.